หน้าหลัก สมาคมโคไทยแบรงกัส

About Us

สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมโคไทยแบรงกัส” ใช้อักษรย่อ  “สทบ.” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “THAIBRANGUS ASSOCIATION ”   ใช้อักษรย่อ  “TBA”

click here

สารจากนายกสมาคม

สารจากนายกสมาคมโคไทยแบรงกัส สมาชิกสมาคมโคไทยแบรงกัสทุกท่าน

click here

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคม

สมาคมโคไทยแบรงกัส มีวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

click here

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารสมาคมโคไทยแบรงกัส

คณะกรรมการบริหารสมาคม มีรายนามดังนี้ 1. นายสัญญา สุภาพพรชัย นายกสมาคม 2. พลตรี วราวุะ สินวัต อุปนายก ฝ่ายบริหาร 3. พันเอก วินัย พิมาย อุปนายก ฝ่ายปฏิบัติการ 4. นายสมเดช เสนาะคำ กรรมการและนายทะเบียน 5. นายเนติยะ ยอดเณร กรรมการและฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 6. นายประมวล ช้างพลาย กรรมการ 7. นายธนาวัฒน์ เขื่อนขันธ์สถิตย์ กรรมการ 8. นายภูวพงศ์ จันทร์เพ็ญ กรรมการ 9. นายวุฒิวัฒน์ อรุณทอง กรรมการและฝ่ายกฎหมาย 10. สพ.ญ. ศรีวรรณา เกตุแก้ว กรรมการและเหรัญญิก 11. น.สพ. สมชัย วิเศษมงคลชัย กรรมการและฝ่ายวิชาการ 12. ดร. สรรเพชญ โสภณ กรรมการและฝ่ายวิชาการ 13. นางชณินทร สินวัต กรรมการและเลขานุการ 14. นายเจษฎา สิงห์โต กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์ 15. นางสางรินจง เฉลิมสิริวรสาร กรรมการ 16. นายอมรชัย ปิ่นเจริญ กรรมการ

click here

ข่าวสาร


image

แบรงกัส วัวพันธุ์ที่กำลังมาแรงเหลือเกินในตอนนี้ ส่วนใหญ่แล้ววัวที่มีกันก็สร้างกันเองด้วยน้ำเชื้อนำเข้าแองกัสและแบรงกัส หรือตัววัวพันธุ์แท้ที่มีกันอยู่ในเมืองไทยส่วนใหญ่แล้วก็ซื้อต่อมาจากฟาร์มใหญ่รุ่นเ

Read More
image

โคแบรงกัส เป็นโคพันธุ์ผสมที่พัฒนาขึ้นมาโดยใช้ลักษณะที่ดีเยี่ยมของโคสองพันธุ์คือ บราห์มันและแองกัส โคพันธุ์แบรงกัส จะมีพันธุกรรมคงที่เป็น 3/8 บราห์มัน และ 5/8 แองกัส(37.5% บราห์มัน และ 62.5% แองกัส)

Read Moreสมัครสมาชิก

สมาชิกกิตติมศักดิ์

0 ฿
 • ไม่ตองชำระค่าบำรุง
 • อย่างใดทั้งสิ้น
 • 0 บาท
 •  
 •  

สมาชิกสามัญนิติบุคคล

10,000 ฿
 • ค่าบำรุงสมาคม
 • ชำระราย 2ปี
 • 20000 บาท
 • ไม่ชำระ2ปีติดกัน
 • ขาดการเป็นสมาชิกภาพ

สมาชิกสามัญ

1,000 ฿
 • ค่าบำรุงสมาคม
 • ชำระรายปี
 • 500 บาท
 • ไม่ชำระ2ปีติดกัน
 • ขาดการเป็นสมาชิกภาพ

สมาชิกวิสามัญ

300 ฿
 • ค่าบำรุงสมาคม
 • ชำระรายปี
 • 200 บาท
 • ไม่ชำระ2ปีติดกัน
 • ขาดการเป็นสมาชิกภาพ

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ


author

นายสัญญา สุภาพพรชัย

นายกสมาคมโคไทยแบรงก้ส

Worsa dona namet, cons uectetur dipiscing adon elit. Aliquam vitae fringilla unda mir.

author

นายสุพจน์ ศรีนิเวศน์

ที่ปรึกษาอาวุโส กิตติมศักดิ์

Worsa dona namet, cons uectetur dipiscing adon elit. Aliquam vitae fringilla unda mir.

author

พลตรี วราวุธ สินวัต

อุปนายกสมาคม ฝ่ายบริหาร

Mida sit una namet, cons uectetur adipiscing adon elit. Aliquam vitae barasa droma.

author

พันเอกวินัย พิมาย

MARKETING

Dolor sit don namet, cons uectetur beriscing adon elit. Aliquam vitae fringilla unda.

author

ดร. สรรเพชญ โสภณ

กรรมการฝ่ายวิชาการ

Worsa dona namet, cons uectetur dipiscing adon elit. Aliquam vitae fringilla unda mir.

author

นส.พ.สมชัย วิเศษมงคลชัย

กรรมการฝ่ายวิชาการ

Dolor sit don namet, cons uectetur beriscing adon elit. Aliquam vitae fringilla unda.

author

นายเนติยะ ยอดเณร

สมาชิกสัมพันธ์

Dolor sit don namet, cons uectetur beriscing adon elit. Aliquam vitae fringilla unda.

author

นายสมเดช เสนาะคำ

นายทะเบียน

Dolor sit don namet, cons uectetur beriscing adon elit. Aliquam vitae fringilla unda.

author

น.ส. รินจง เฉลิมสิริวรสาร

กรรมการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Worsa dona namet, cons uectetur dipiscing adon elit. Aliquam vitae fringilla unda mir.